Uczniowie klasy I, wspólnie z wychowawczynią, realizują program wychowawczo –profilaktyczny "Spójrz inaczej”. Program uczy dziecko rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współdziałania z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach.
Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych:
1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.
2. Funkcjonowanie w grupie.
3. Budowanie poczucia własnej wartości.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień.