Numer projektu: RPWM. 02.02.02-28-0005/17

Czas realizacji 01.2018r. - 07.2019r.

Tytuł projektu: "Naukowy zawrót głowy"

Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie 02.02.02: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

Beneficjent - Lider - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym, Partner: Gmina Elbląg

Wartość projektu: 383 325,00 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 358 545,00 zł

Kwota wkładu własnego: 24 780,00 zł, w tym : 7 500 zł wkład prywatny, 17280,00 zł wkład JST wniesiony w postaci udostępnienia sal.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 110 UP w tym 70 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym klasy I oraz IV-VII. 10 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, 30 rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.

Opis działań/zadań:

 1. 70 dzieci weźmie udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych :
  1. matematyczne 90h zajęć matematycznych, 90 h zajęć z robotyki,
  2. przyrodnicze 180 h zajęć prowadzonych metodą projektową, innowacyjną.
  3. język angielski 180h zajęć prowadzonych metoda projektową, innowacyjna
  4. zajęcia z matematyki dla uczniów kl. I - 112 h zajęć podnoszących kompetencje uczniów kl. I SP
 2. 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu 80h - szkolenie mające na celu wprowadzenie innowacyjnych zajęć szkolnych
 3. 30 rodziców weźmie udział w cyklu spotkań 24h, mających na celu podniesienie świadomości, wiedzy, na temat wspierania swojego dziecka w procesie edukacji.
 4. 70 dzieci weźmie udział w zajęciach dodatkowych rozwijających właściwe postawy i umiejętności, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej:
  1. zajęcia taneczne: 120 h
  2. zajęcia teatralne: 120 h
  3. zajęcia plastyczne: 120 h
  4. zajęcia judo: 120 h
  5. zajęcia kuglarsko-rytmiczne: 112 h
  6. zajęcia fotografii przestrzennej : 8 h

   Sztuka w szkole : zorganizowanie 5 wernisaży w Publicznej szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym
   Spotkania z ciekawymi ludźmi: 10 spotkań dzieci z kl. I z przedstawicielami ciekawych zawodów
   Wyjazdy edukacyjne : 6 wyjazdów dla dzieci biorących udział w projekcie
   2 tygodniowe edukacyjne zajęcia wakacyjne dla 50 dzieci biorących udział w projekcie.
 5. Doposażenie szkoły: dwie sale zostaną doposażone w sprzęt edukacyjny, sala do prowadzenia zajęć matematyczno - fizycznych oraz sala do prowadzenia zajęć przyrodniczo - chemicznych.