ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Projekt „Naukowy zawrót głowy” realizowany jest przez "Nasza Szkoła" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym w partnerstwie z Gminą Elbląg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer projektu: RPWM. 02.02.02-28-0005/17, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz matematyczno- przyrodniczych, językowych, oraz nauka właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i rynku pracy wśród 70 uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 30 rodziców/opiekunów w zakresie prawidłowego wspierania rozwoju dziecka w okresie 01.2018-07.2019.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Gronowie Górnym przy ul. Szmaragdowej 5, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 5. Okres realizacji Projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.
 6. Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać pod nr telefonu: 552333226
 7. Regulamin przedstawia ofertę Projektu oraz zasady i warunki uczestnictwa i korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
 8. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

ROZDZIAŁ II
SŁOWNIK POJĘĆ


Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe określenia oznaczają:

Biuro Projektu – biuro, które obsługuje Projekt, Gronowi Górne przy ul. Szmaragdowej 5.

Grupa Sterująca – grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu, Głównym zadaniem Grupy jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu.

Komisja Rekrutacyjna – Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych i dokonująca wyboru Uczestników Projektu.

Lista podstawowa – lista wybranych Uczestników Projektu.

Lista rezerwowa – lista osób, których udział w Projekcie będzie możliwy w przypadku rezygnacji jednego z Uczestników Projektu.

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Naukowy zawrót głowy”.

Realizator Projektu – "Nasza Szkoła" Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym

Strona internetowa projektu - http://www.gminaelblag.pl/

Uczestnik Projektu (UP) – liczba osób objętych wsparciem 110, liczba podmiotów 1, w tym łącznie:

 • Uczniowie – łącznie 70 ucz. - 40K i 30M
 • Nauczyciele – łącznie 10 nauczycieli (10 K nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, wykształcenie wyższe    zgodne z wymogami MEN).
 • Rodzice/opiekunowie – łącznie 30 os. ,posiadający niewystarczające umiejętności wspierania dzieci w procesie edukacji.

ROZDZIAŁ III
OFERTA PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 70 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 30 rodziców/opiekunów w zakresie prawidłowego wspierania rozwoju dziecka Oferta dla szkoły obejmuje:

 1. ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW: JĘZYKOWYCH, PRZYRODNICZYCH , MATEMATYCZNYCH:
  1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego : 180 h, 12h/miesiąc, przez 15 miesięcy kl. I i IV-VII
  2. Zajęcia dodatkowe w zakresie edukacji przyrodniczej : 180 h, 12h/miesiąc, przez 15 miesięcy kl. I i IV-VII
  3. Zajęcia dodatkowe w zakresie edukacji matematyczno-fizycznej: 180 h, 12h/miesiąc, przez 15 miesięcy kl. I i IV-VII
  4. Zajęcia dodatkowe z edukacji matematycznej dla uczniów klasy I: 112 h, 2h/tydzień przez 14 miesięcy.

   Na potrzeby realizacji zajęć metodami projektowymi zostaną doposażone 2 sale w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym.
 2. ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ U UCZNIÓW WŁAŚCIWYCH POSTAW UMIEJĘTNOŚCI: KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI, PRACY ZESPOŁOWEJ:
  1. Zajęcia dodatkowe plastyczne: 120h - 8h/miesiąc przez 15 miesięcy, kl. I i IV-VII
  2. Zajęcia dodatkowe teatralne : 120h - 8h/miesiąc przez 15 miesięcy, kl. I i IV-VII
  3. Zajęcia dodatkowe ruchowe - taniec, judo: po 120h - 8h/miesiąc przez 15 miesięcy, kl. I i IV-VII
  4. Zajęcia dodatkowe kuglarsko-rytmiczne : 120h - 8h/miesiąc przez 15 miesięcy, kl. I i IV-VII
  5. Wyjazdy edukacyjne : 6 wyjazdów, 40 ucz.
  6. Edukacja w wakacje : 2 tygodnie, 50 ucz. W czasie wakacji 10 dni zajęć edukacyjnych w szkole, zajęcia z robotyki, plastyczne, taneczne, edukacyjne, 3 wyjazdy w ciekawe miejsca. kl. I i IV-VII
  7. Sztuka w szkole : 5 spotkań - wernisaże, pokazy zorganizowane w szkole. kl. I i IV-VII
  8. Spotkania z ciekawymi ludźmi: 10 spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów zorganizowane w szkole dla ucz kl. I.
 3. DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ:
  1. Szkolenie dotyczące stosowania metod oraz form organizacji zajęć sprzyjających kształceniu i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności - 2 grupy/5 osób/40h/grupę/ 80 h szkolenia
 4. SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW
  1. Spotkania dla rodziców: 24h dla 30 rodziców , "Jak wspierać Swoje dziecko w procesie edukacji".

 

ROZDZIAŁ IV
UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
  1. zapoznanie się z Regulaminem Projektu,
  2. uczeń/rodzic/nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym
  3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  4. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną,
  5. podpisanie wymaganych dokumentów m.in. deklaracji udziału w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Uczestnik Projektu (UP) zobowiązany jest do:
  1. dostarczania do Realizatora Projektu wszelkich wymaganych dokumentów,
  2. podpisywania dokumentów m.in. kart wykonania usługi, list obecności, potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach Projektu,
  3. poinformowania Realizatora Projektu o każdej zmianie danych osobowych m.in. adres zamieszkania, nazwisko, numer telefonu, numer dowodu osobistego,
  4. aktywnego uczestniczenia w działaniach Projektu,
  5. wypełnienia ankiet związanych z realizacją Projektu oraz jego monitoringiem i ewaluacją,
  6. współpracy z Realizatorem, Partnerami i kadrą Projektu.
 4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, przy czym UP mogą dwukrotnie opuścić udział w zaplanowanych wcześniej zajęciach, a kolejna nieobecność będzie rozumiana jako rezygnacja z udziału w Projekcie.
 5. UP przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) dostarczonego do Biura Projektu.
 6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników w przypadku:
  1. poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego,
  2. przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od Koordynatora Projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,
  3. złożenia fałszywych oświadczeń na każdym etapie realizacji Projektu,
  4. nieprzestrzegania Regulaminu Projektu lub innych dokumentów i regulaminów udostępnionych przez Realizatora w ramach określonej formy wsparcia.
 7. Rekrutacja UP będzie odbywała się w oparciu o ogłoszenia oraz spotkania informacyjne.
 8. Rekrutacja będzie prowadzona jednokrotnie podczas realizacji projektu: I-II 2018r. lub do wyczerpania miejsc.

 ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI REALIZATORÓW PROJEKTU

 1. Realizatorzy Projektu zapewnia wykwalifikowany personel Projektu świadczący bezpłatne usługi określone w Regulaminie Projektu.
 2. Realizatorzy Projektu zapewnia odpowiednie zaplecze lokalowo-sprzętowe umożliwiające świadczenie usług określonych w Regulaminie Projektu.
 3. Realizatorzy Projektu będzie informował UP o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Realizatorzy Projektu prowadzi ewidencję świadczonych usług, a także w sposób staranny przechowuje i archiwizuje dokumentacją będą wynikiem realizowanych usług.
 5. Realizatorzy Projektu zapewnia równy dostęp do oferowanych usług dla kobiet i mężczyzn bez względu na wiek, rasę, wyznanie religijne czy niepełnosprawność.
 6. Realizatorzy Projektu zapewnia dostęp do oferowanych usług dla osób niepełnosprawnych.
 7. Za przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielanego wsparcia i/lub uczestnictwa w projekcie odpowiada personel Realizatorów Projektu.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Projektu oraz udostępnionych w Biurze i na stronie internetowej Projektu wzorów dokumentów, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Realizator Projektu poinformuje UP, za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaną usługą.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Realizatora Projektu w oparciu o odpowiednie przepisy prawa krajowego, przepisy prawa Unii Europejskiej oraz reguły zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, UP nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora Projektu.
 6. W przypadku powstania sporu na tle realizacji Projektu Realizator Projektu, a także UP będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
 7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą.
 8. W zakresie spraw nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy prawodawstwa krajowego i unijnego oraz uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 9. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu, tj. do dnia 31 lipca 2019 roku.