SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością szkolną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja  są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyjają motywacji do nauki, rozwijaniu uzdolnień czy też prawidłowym relacjom w grupie.

Szkołę promująca zdrowie tworzą przedstawiciele społeczności szkolnej sami dla siebie. Ważnym wsparciem może być dla nich zainteresowanie i zaangażowanie w ten pomysł społeczności lokalnej. Najważniejsze jednak, by to uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice czuli się realizatorami tych zmian.

Program Szkoła Promująca Zdrowie jest realizowany w Polsce od 1991 roku. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji. Obecnie w Polsce jest ponad 3000 Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności długofalowości tych działań.

 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 Wykorzystano zasoby ze strony www.ore.edu.pl

     Szkolnym koordynatorem do spraw promocji zdrowia w Szkole Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gronowie Górnym jest z-ca dyrektora p. Małgorzata Bielawska, która poznała i dokładnie rozumie koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie. Upowszechnia ją w społeczności szkolnej, starając się o pozyskanie jak największej ilości sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywuje ich do wspólnych działań. Wspiera pracowników w samokształceniu oraz inicjuje szkolenia pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Rozwija również własne umiejętności w zakresie współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami. Organizuje i koordynuje prace związane z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników oraz nadzoruje terminowość wykonywanych działań. Kieruje pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia. Aktywnie współpracuje z koordynatorem wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora. Przeprowadza diagnozy, planuje działania zwłaszcza szuka rozwiązań problemów priorytetowych oraz dokonuje ewaluacji. Współpraca w zespole opiera się na zasadach partnerstwa i wspólnego podejmowania decyzji. Członkowie zespołu rozwijają swoje umiejętności społeczne oraz uczestniczą w szkoleniach w zakresie promocji zdrowia. Naturalnie zostały rozdzielone zadania w zespole, które uwzględniają szczególne predyspozycje wszystkich osób. Spotkania zespołu odbywają się cyklicznie, w celu podsumowania zaplanowanych działań. Terminy spotkań są jawne aby umożliwić uczestnictwo wszystkim zainteresowanym osobom. Praca w zespole przebiega z wykorzystaniem aktywnych metod z zaangażowaniem uczestników. Charakterystyczne jest wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:

 • Małgorzata Bielawska – szkolny koordynator

 • Iwona Rutkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Alicja Konopko – nauczyciel biologii, chemii, geografii

 • Elżbieta Filipkowska – nauczyciel matematyki

 • Mariola Pawluczek – pielęgniarka szkolna

 • Jolanta Zelek – sekretarz szkoły

 • Anna Kwoczek – Wadecka – rodzic

 • Samorząd Uczniowski

 

W naszej szkole rozpoczęto działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w 2006 roku. Zostaliśmy przyjęci do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie w 2009 i ponownie 2013 roku. Przystąpienie do akcji jest dla nas zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia. 

Idąc naprzeciw wymaganiom programu pragniemy w naszej placówce wdrażać działania prozdrowotne. Wiele już zrobiliśmy, kolejne wyzwania przed nami.

 

 

Ciśnienie na zdrowie w oddziale 5 - latków

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5-latków miały okazję poznać pielęgniarkę szkolną. W tym tygodniu tematem kompleksowym w naszej grupie jest „ W zdrowym ciele zdrowy duch” i w związku z tym pielęgniarka przeprowadziła pogadankę nt. zdrowych nawyków żywieniowych, sposobów dbania o zdrowie w życiu codziennym i bezpieczeństwie zachowania się w miejscach takich jak szpital, przychodnia. Dzieci miały mierzone ciśnienie, mogły zobaczyć jak działa i wygląda ciśnieniomierz. Przeprowadzone również zostały badania przygotowujące do bilansu i inne badania profilaktyczne np. wzrost i waga dzieci.

Bajkoterapia w II klasie

Rozpoczęły się zajęcia bajkoterapii. Zajęcia te odbywają się w każdą środę w klasie II. Prowadzone są przez P. Edytę Sarnowską. Na zajęciach bajkoterapii uczniowie klasy II, oprócz słuchania bajek: relaksacyjnych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych, rozwijają kreatywność, twórcze myślenie, muzykują, malują, rysują, tworzą różnorodne prace plastyczne, improwizują różnorodne scenki na podstawie treści bajki i po prostu dobrze się bawią.

Zapraszamy do galerii.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu profilaktycznego kształtującego osobowość i wspierającego rozwój emocjonalny uczniów ,,Spójrz inaczej”

W czerwcu w klasie III a zakończono realizację zajęć programu wychowawczo - profilaktycznego ,,Spójrz inaczej". Celem tego programu było przede wszystkim takie wpłynięcie na dziecko, aby umiało poradzić sobie z problemami, które dostarcza mu życie. Dzieci uczyły się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
Treści tego programu zamknięte były w cztery bloki tematyczne, tj:
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,
2. Uczestnictwo w grupie,
3. Rozwiązywanie problemów,
4. Dbanie o zdrowie.
Zajęcia programu " Spójrz inaczej" prowadzone były metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.
Uczniowie uczęszczali na te zajęcia bardzo chętnie. Powodem tego była nie tylko bliska dzieciom tematyka zajęć, ale przede wszystkim zabawy i scenki, w których wszystkie mogły brać udział. Dzięki tym zajęciom wychowawczyni udało się zintegrować klasę, nauczyć dzieci zgodnej współpracy w zespole, zredukować napięcia i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje radę je rozwiązać.