Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała kolejnym 36 szkołom Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej przez nas dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu naszej szkoły do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie.
Zapraszamy do galerii.

SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością szkolną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja  są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyjają motywacji do nauki, rozwijaniu uzdolnień czy też prawidłowym relacjom w grupie.

Szkołę promująca zdrowie tworzą przedstawiciele społeczności szkolnej sami dla siebie. Ważnym wsparciem może być dla nich zainteresowanie i zaangażowanie w ten pomysł społeczności lokalnej. Najważniejsze jednak, by to uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice czuli się realizatorami tych zmian.

Program Szkoła Promująca Zdrowie jest realizowany w Polsce od 1991 roku. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji. Obecnie w Polsce jest ponad 3000 Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności długofalowości tych działań.

 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 Wykorzystano zasoby ze strony www.ore.edu.pl

     Szkolnym koordynatorem do spraw promocji zdrowia w Szkole Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gronowie Górnym jest z-ca dyrektora p. Małgorzata Bielawska, która poznała i dokładnie rozumie koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie. Upowszechnia ją w społeczności szkolnej, starając się o pozyskanie jak największej ilości sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywuje ich do wspólnych działań. Wspiera pracowników w samokształceniu oraz inicjuje szkolenia pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Rozwija również własne umiejętności w zakresie współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami. Organizuje i koordynuje prace związane z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników oraz nadzoruje terminowość wykonywanych działań. Kieruje pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia. Aktywnie współpracuje z koordynatorem wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora. Przeprowadza diagnozy, planuje działania zwłaszcza szuka rozwiązań problemów priorytetowych oraz dokonuje ewaluacji. Współpraca w zespole opiera się na zasadach partnerstwa i wspólnego podejmowania decyzji. Członkowie zespołu rozwijają swoje umiejętności społeczne oraz uczestniczą w szkoleniach w zakresie promocji zdrowia. Naturalnie zostały rozdzielone zadania w zespole, które uwzględniają szczególne predyspozycje wszystkich osób. Spotkania zespołu odbywają się cyklicznie, w celu podsumowania zaplanowanych działań. Terminy spotkań są jawne aby umożliwić uczestnictwo wszystkim zainteresowanym osobom. Praca w zespole przebiega z wykorzystaniem aktywnych metod z zaangażowaniem uczestników. Charakterystyczne jest wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:

 • Małgorzata Bielawska – szkolny koordynator

 • Iwona Rutkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Alicja Konopko – nauczyciel biologii, chemii, geografii

 • Elżbieta Filipkowska – nauczyciel matematyki

 • Mariola Pawluczek – pielęgniarka szkolna

 • Jolanta Zelek – sekretarz szkoły

 • Anna Kwoczek – Wadecka – rodzic

 • Samorząd Uczniowski

 

W naszej szkole rozpoczęto działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w 2006 roku. Zostaliśmy przyjęci do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie w 2009 i ponownie 2013 roku. Przystąpienie do akcji jest dla nas zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia. 

Idąc naprzeciw wymaganiom programu pragniemy w naszej placówce wdrażać działania prozdrowotne. Wiele już zrobiliśmy, kolejne wyzwania przed nami.

 

 

Śniadanie Daje Moc

8 listopada w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania przeprowadzana jest w Polsce akcja „Śniadanie Daje Moc”. W naszej szkole w tym dniu mówimy o zdrowym odżywianiu i roli śniadania w żywieniu dzieci. W klasie IIIa na co dzień dbamy o wprowadzanie zdrowych nawyków i szczególnie w tym dniu celebrujemy ten najważniejszy posiłek.

Zapraszamy do galerii.

Było sobie życie

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5-latków w ramach akcji „Szkoła Promująca zdrowie” zaczęły edukację z serią bajek edukacyjnych „Było sobie życie”. Dzieci będą poznawać tajniki funkcjonowania organizmu i budowę ciała człowieka. Wiemy już, czy są kubki smakowe i do czego potrzebna jest krew. Reszta fascynujących przygód dopiero przed nami.

Jemy zdrowo i kolorowo

Uczniowie klasy II przygotowywali zdrowe kanapki z warzywami. Potem nastąpiła konsumpcja.
Było smacznie, zdrowo i kolorowo.

Zapraszamy do galerii.